Общи условия за ползване на customlight.bg
1. ПРЕДМЕТ
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между КЪСТЪМ ЛАЙТ ЕООД, наричано по-долу за краткост “ДОСТАВЧИК”, и клиентите на електронния магазин – customlight.bg,наричан за краткост “ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”, наричани по-долу за краткост “ПОЛЗВАТЕЛИ”.
2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Информация, изисквана съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите(ЗЗП):
2.1. Наименование на Доставчика: КЪСТЪМ ЛАЙТ ЕООД
2.2. Седалище и адрес на управление: гр. София, жк Младост, бл. 218
2.3. Административен адрес: гр. София, жк Младост, бл. 218
2.4. Адрес за кореспонденция: гр. София, жк Младост, бл. 218
2.5. Вписване в търговския регистър: ЕИК 205330986
2.6. Органи, упражняващи надзор:
– Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
– Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02 / 940 20 46
факс: 02 / 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
– За спорове, които не могат да бъдат решени, съвместно с “ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” може да използвате сайта на Онлайн решаване на спорове.

2. ДЕФИНИЦИИ
3.1. Ползвател/купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние, чрез електрония магазин на Customlight.bg.
3.2 Доставчик/Продавач – КЪСТЪМ ЛАЙТ ЕООД, чрез електронния си магазин – Customlight.bg.
3.3. Клиент – физическо или юридическо лице, което използва електронния магазин по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува стоки, остава отзиви и ревюта, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него.
3.4. Акаунт – част от електронния магазин, изискващ въвеждане на и-мейл адрес и парола, позволяващи на Клиента да изпрати Поръчка и да се възползва от допълнителни функционалности и който съдържа информация относно Клиента и историята на част от действията му в електронния магазин (поръчки, фактури и др.)
3.5. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Ползвателя да създаде свои списъци с любими артикули.
3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между електронния магазин и Ползвателя, чрез който Ползвателя, заявява намерението си за закупуване на артикули от електронния магазин.
3.7. Продукт(-и)и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Ползвателя и електронния магазин.
3.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на електронния магазин, марките или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат от електронния магазин на промоционални цени, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато друго, за определен период от време, посочен от електронния магазин.
3.9. Договор – сключения от разстояние договор между Доставчика и Ползвателя за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през електронния магазин, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на електронния магазна на customlight.bg.
3.10. Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.
3.11. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
3.12. Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнениедали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
3.13. Рейтинг – метод на изчисляванена нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента на даден продукт или услуга.
3.14. Коментар – оценка или критична забележка, в края на Ревю или към даден продукт в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или на друг коментар.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
4.1. Електронният магазин е достъпен на адрес в интернет www.customlight.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, както и други действия от изброените:
– Да извършат регистрация и създават профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
– Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
– Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4.2. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
4.3. Да получават информация за нови стоки или актуални промоции, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4.4. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
4.5. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;
4.5. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
4.6. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
– Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
– Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
– Доставката на територията на Република България е за сметка на Ползвателите, освен при поръчки над 200 лева, за които доставката е безплатна. Безплатната доставка важи само за поръчки, направени през системата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН (не важи за поръчки, направени по телефона или др. канали за комуникация).
4.7. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
4.8. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
5.1. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
5.2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
5.3. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Запознах се с общите условия”, “Да, приемам” или “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
5.4. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика.
5.5. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
5.6. За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
5.7. Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, чрез отбелязване на полето “Започнах се с общите условия и ги приемам“ или по друг начин чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
5.8. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес, като се задължава да уведоми за това писмено ДОСТАВЧИКА.
5.9. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
5.10. Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

6. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
6.1. Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
6.2. Договорът се сключва на български език.
6.3. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
6.4. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт или е направена поръчка “Като гост” (без регистрация) при Доставчика.
6.5. За сключването на договор се изисква да бъде извършена регистрация от страна на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия или по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването на определен артикул от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика и потвърждение от страна на Доставчика, чрез телефонно обаждане и изпращане на e-mail с информация, че статуса на поръчката е променен на “Изпратена към получател”.
6.6. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на даден артикул/артикули, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
6.7. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
6.8. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни, непълни или заблуждаващи.
6.9. Ползвателят и Доставчикът сключват договора за покупко-продажба чрез преминаване през следните стъпки:
– Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
– Вход в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
– Избор на един или повече от предлаганите артикули на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към количка или списък със стоки за пазаруване;
– Предоставяне на данни за извършване на доставката;
– Избор на начин за плащане на цената на артикула/артикулите;
– Потвърждение на поръчката от страна на Ползвателя;
– Потвърждение на поръчката от страна на Доставчика, чрез обаждане по телефона и изпращане на e-mail с потвърждение, че статуса на поръчката е променен на “Изпратена към получател”;
6.10. Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин или направят поръчка по телефона.

7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
7.1. Правилата на настоящия раздел 7 от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.
7.2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени и описани в детайлната страница на всяка стока на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
7.3. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в детайлната страница на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
7.4. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
7.5. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
7.6. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си в тези общи условия, както и в секция “Плащане и доставка”.
7.7. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея артикули.
7.8. Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.
7.9. Част от артикулите, публикувани в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не са физически налични на склад при ДОСТАВЧИКА, а в складове на контрагенти, поради което е възможно ДОСТАВЧИКЪТ да не е в състояние да изпълни направена поръчка от страна на ПОЛЗВАТЕЛ в случай, че даденият артикул не е наличен в момента на поръчката. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото едностранно да откаже изпълнението на сключен договор с ПОЛЗВАТЕЛ при невъзможност да изпълни дадена поръчка в срок от 30 дни след постъпването и, ако не са налице други уговорки, с което Ползвателят се съгласява безусловно. ДОСТАВЧИКА уведомява по телефона или чрез e-mail ПОЛЗВАТЕЛЯ при невъзможност да изпълни сключен договор. При невъзможност да се свърже с ПОЛЗВАТЕЛЯ на посочените e-mail или телефон в рамките на 3 работни дни, ДОСТАВЧИКА прекратява изпълнението на сключен договор едностранно.
7.10. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът си запазва правото да изиска авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки или услуги и тяхната доставка в определени случаи.
7.11. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния стандартен формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител. Всеки ПОЛЗВАТЕЛ може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр с цел улесняване да упражни правото си на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по e-mail. Копирайте Формулярът от тук:
ЕДИНЕН СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До …………………………………………………………………
/наименование на търговеца/
……………………………………………………………………..
/адрес/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка от разстояние на следния/следните артикули/услуги:
………………………………………………….…………………………………………./описание на продукта/
Стоката е поръчана на ……………………………………………………………
Стоката е получена на ……………………………………………………………. /посочва се датата, на която стоката е получена потребителя/
……………………………………………………………………………..…../Име и Фамилия на потребителя/
Гр./с………………………………………………………………………… /Адрес на потребителя/

………………. …………………………….
/Дата/ /Подпис на потребителя/

7.12. Правото на отказ по т. 7.11. не се прилага в следните случаи:
– за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
– за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
– за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
– за стоки, които са били въведени в експлоатация и/или имат видими следи от употреба.
7.13. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
7.14. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
7.15. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по т.7.11.
7.16. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
7.17. Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките.
7.18. Срокът на доставка на стоките е определен в секция “Как да поръчам”. В случай, че Доставчикът не е в състояние да спази определените срокове за доставка поради независещи от него причини е длъжен да уведоми за това Ползвателя по телефона и да предложи алтернативен срок за доставка.
7.19. Потребителят има право едностранно да се откаже от сключения договор в случай, че предложения алтернативен срок за доставка по т. 7.19. не го устройва.
7.20. В случай, че Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен единствено да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.
7.21. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
7.22. Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по т.7.11. писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
7.23. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по т.7.11. ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
8.1. Доставчикът се задължава да предприеме мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
8.2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
8.3. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
8.4. Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.
8.5. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
8.6. В случай, че Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящите общи условия могат да бъдат променяни или допълвани от Доставчика, за което последният се задължава да уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация.
9.2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълнение и/или изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
9.3. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на тази точка не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
9.4. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ
10.1. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
– в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
– при възникване на обстоятелства, описани в т. 7.9.;
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ
11.1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
11.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
11.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

12. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ АРТИКУЛИ
12.1. След успешно постъпила поръчка в www.customlight.bg, автоматизираната система на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.
12.2. Доставка се прави само на успешно приети поръчки или на поръчки взети по телефона и потвърдени от служител на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
12.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.
12.4. Доставката за повечето населени места в Република България е в рамките на 48 часа от момента на потвърждаването на поръчката от служителна на фирмата по телефона. Този срок е възможно да бъде удължен поради някоя от следните причини:
– поръчката е потвърдена по-късно от 15.00 часа и не може да бъде обработена и изпратена на същия ден;
– Клиентът/Ползвателят не може да бъде открит на посочения при поръчката телефонен номер за потвърждение на поръчката;
– продуктът е изчерпан временно;
– посоченото населено място не се обслужва всеки ден по графика на използваната от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН куриерска фирма;
– клиентът желае продукта да бъде персонализиран по друг начин, което налага забавянето на изпълнението на поръчката;
– при всяко забавяне извън посочения срок за доставка в т. 12.4., клиентът бива уведомен от служител на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН по телефона или по e-mail.
12.5. Продавачът използва за доставки куриерска фирма Еконт Екпрес, като обичайните часове за доставка са от 09.00 до 17.30 часа.
12.6. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (жилищен или служебен) или до офис на съответната куриерската фирма в съответния град (ако е наличен такъв).
12.7. В случай, че Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на съответната куриерска фирма да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни задълженията си по сключения договор.

13. ПЛАЩАНЕ
13.1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши само чрез наложен платеж – плащане в брой на куриера при доставката;
13.2. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.
13.3. Всички цени на Стоките и/или Услугите са крайни и са обявени са в лева (BGN).

14. ГАРАНЦИЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ
14.1. Гаранционния срок за всеки един артикул е упоменат в детайлната му страница в секция “Описание”.
14.2. Гаранционния срок започва да тече от датата на продажбата;
14.3. Гаранцията, предоставена при продажбата се анулира в случай, че бъде извършено обслужване или какъвто и да е ремонт от лице, което не е надлежно упълномощено от ДОСТАВЧИКА или производителя на съответния артикул;
14.4. Гаранцията, предоставена от производителя не покрива:
– повреди, причинени от неправилно транспортиране, липса на грижа, злополука или нормално износване.
15. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА “БИСКВИТКИ”
15.1. Какво е “Бисквитка”? “Бисквитката” (cookie) представлява малък текстови файл. Сайтовете, които посещавате оналайн, прехвърлят такъв тип файлове и времето, през което те ще бъдат съхранявани на хард-диска Ви, зависи от типа „бисквитка”. “Бисквитките не събират персонална информация за Вас или такава записана на твърдия диск на компютъра ви или мобилното ви устройство!
15.2. Какво правят “Бисквитките”?
– запазват предпочитаните настройки на потребителя при ползването на нашия онлайн магазин и осигуряват персонализирано и по-добро уеб съдържание
– запазване на продуктите, добавени към кошница
– показват ви персонализирани реклами, според продуктите или категориите към които сте проявили интерес
– помагат ни да направим сайта ни по удобен за ползване и др.
15.3. Защо се използват „бисквитки” (cookies)?
„Бисквитките” се използват, за да съберат анонимна информация за потребителя в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН като това ще спомогне да се оптимизира и адаптира съдържанието на уебсайта според Вашите предпочитания.
15.4. Колко дълго остават бисквитките на Вашето устройство?
– Бисквитки на сесии – този тип „бисквитки” траят до затваряне на браузъра и не се запазват на твърдия диск на Вашето устройство.
– Постоянни бисквитки – този тип „бисквитки” се съхраняват на вашия твърд диск, докато бъдат изтрити от вас или докато изтече срокът им.
15.5. Управление на “Бисквитките”
Най-популярните уеб браузъри ви позволяват да управлявате бисквитките. Имате възможност да изберете да приемете или да отхвърлите всички бисквитки, или само част от тях.
15.6. Какви бисквитки използваме ние?
– Социални плъгини – Facebook, G+ и Twitter;
– Facebook, G+ Connect – приложения, позволяващи на потребителите да взаимодействат със сайта ни чрез своите профили в съответните мрежи. По този начин се улеснява достъпа до сайта ни.
– Facebook Custom Audience – група от фейсбук потребители, посетили вече нашия сайт. Чрез използването на Facebook Custom Audience ние имаме възможност да им показваме наши реклами във Facebook;
– e-mail бюлетин – потребителите, записали се за нашия бюлетин предоставят единствено електронната си поща. Customlight.bg си запазва правото, с помощта на Google Analytics, да използва специфични бисквитки за потребителите, записали се за нашия електронен бюлетин с маркетингови цели. Отписването от нашия електронен бюлетин може да стане по всяко време;
– Google Adwords Conversion – инструмент, който ни позволява да проследим действията на потребител, кликнал на наша реклама;
– Google Analytics – нашият сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, собственост на Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва бисквитки, които се съхраняват на компютъра ви с помоща на които се анализира как потребителите използват сайта ни;
– Ремаркетинг – използваме ремаркетинг с Google Analytics. Това ни помага да ви показваме подходящи, персонализирани реклами свързани с вашите интереси. Това се постига с помоща на бисквитки, от които можете да се откажете като посетите страницата за отказ от реклами на Google.
– Чрез натискане на бутона „Приемам” Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с нашата политика за употреба на „бисквитки”

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.11.2018 г.